Gebruiksvoorwaarden

Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat u zich zult houden aan en dat u gebonden bent door de volgende gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op de relatie tussen Harrison Spinks en u met betrekking tot deze website.
De woorden ‘Harrison Spinks’ of ‘ons’, ‘onze’ of ‘wij’ verwijzen naar de eigenaar van de website, Harrison Spinks Beds Ltd. De volledige bedrijfsgegevens zijn te vinden aan het einde van deze gebruiksvoorwaarden.

Ook de volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website:

Ons Privacybeleid, waarin wordt uiteengezet op welke wijze wij de persoonsgegevens verwerken die wij van u verzamelen of die u ons verstrekt. Door onze website te gebruiken, gaat u met dergelijke verwerking akkoord en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens nauwkeurig zijn; en ons Cookiebeleid, dat informatie over de cookies op onze website verschaft.

wijzigingen van deze voorwaarden en deze website

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. U dient deze pagina van tijd tot tijd te controleren, aangezien wijzigingen bindend voor u zijn.

Wij kunnen de inhoud van de website van tijd tot tijd bijwerken. Wij garanderen niet en geven geen garantie dat de website, of de inhoud daarvan, vrij is van fouten of weglatingen, noch dat de inhoud nauwkeurig, volledig of actueel is.

Onze producten

Wij behouden ons het recht voor om de specificaties van de producten op deze website te wijzigen.

De kleuren van onze producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven en alle door ons verstrekte afmetingen zijn bij benadering.

Toegang tot de website

Wij garanderen niet dat de website, of de inhoud daarvan, altijd beschikbaar en ononderbroken zal zijn. Wij kunnen de website zonder voorafgaande kennisgeving aan u opschorten, intrekken, beëindigen of wijzigen en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld jegens u als de website een bepaalde tijd niet beschikbaar is.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van de intellectuele eigendomsrechten op de website en het materiaal dat daarop wordt gepubliceerd. Het is u niet toegestaan om de informatie of ander materiaal op deze website te gebruiken op enige andere wijze dan voor het beoogde doel, te weten het verstrekken van algemene en achtergrondinformatie over ons en onze producten.

Het is u niet toegestaan om zonder onze toestemming een link naar onze website beschikbaar te stellen of de inhoud van onze website weer te geven omgeven door, als achtergrond van of anderszins omringd door materiaal dat niet van ons afkomstig is.

U mag geen enkel deel van de inhoud op de website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder een door ons of onze licentiegevers verstrekte licentie om zulks te doen.

beperking van onze aansprakelijkheid

Niets in deze gebruiksvoorwaarden vormt een uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid voor dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, wegens fraude of frauduleuze onjuiste voorstelling onzerzijds, of van enige andere aansprakelijkheid die onder de Britse wetgeving niet uitgesloten of beperkt kan worden. Voor zover dit bij de wet is toegestaan, wijzen wij alle bepalingen, garanties, toezeggingen of andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op de website of de inhoud daarvan, zij het uitdrukkelijk of stilzwijgend, van de hand.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade, zij het onder een contract, wegens onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), het niet nakomen van wettelijke verplichtingen of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met:

  • het gebruik van de website of het onvermogen om deze te gebruiken; of
  • het gebruik van of vertrouwen op de inhoud die op de website wordt weergegeven.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  • winstderving of verlies van verkopen, klanten of inkomsten;
  • onderbreking van bedrijfsactiviteiten;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
  • indirecte of gevolgschade of verliezen.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade veroorzaakt door een virus of ander schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, programma’s, gegevens of ander materiaal kan schaden voortvloeiend uit uw gebruik van de website of het downloaden van inhoud van deze website of een website van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die via een link op onze website bereikbaar zijn, en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen of schade voortvloeiend uit uw gebruik van websites van derden.

Virussen

Wij geven geen enkele garantie dat de website veilig is of vrij zal zijn van bugs of virussen.

U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform om toegang tot de website te verkrijgen. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken.

U mag de website niet misbruiken door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of in technologisch opzicht schadelijk is. U mag niet proberen onbevoegde toegang te verkrijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of servers, computers of databases die met onze site verbonden zijn. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een verspreide denial-of-service-aanval. Indien u deze bepaling schendt, begaat u een strafbaar feit onder de Britse Computer Misuse Act 1990 (wet inzake computermisbruik van 1990). Wij zullen dergelijke inbreuk melden aan de relevante rechtshandhavingsautoriteiten en zullen deze autoriteiten onze medewerking verlenen door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk komt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk te vervallen.

 

Van toepassing zijnde wetgeving

Deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de samenstelling daarvan, zijn onderworpen aan de Britse wetgeving en wij gaan beiden akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Harrison Spinks Beds Ltd.
Geregistreerd in: Engeland (277690).
Hoofdkantoor: Westland Road, Leeds LS11 5SN, Groot-Brittannië.
Beroepsverenigingen: National Bed Federation, Worshipful Company of Furniture Makers
Btw-nummer: 418093454.
Telefoon: +44 (0)113 2055 200
Fax: +44 (0)113 271 9739
E-mail: info@harrisonspinks.co.uk

Top